Test: Udržitelný život – jak jste na tom se znalostmi?

Víte, jak jste na tom ve svém úsilí o udržitelný život? Zajímá vás, jak dobře se orientujete v pojmech a konceptech ekologie, udržitelnosti a ochrany životního prostředí? Připravili jsme pro vás test, který vám pomůže ověřit vaše znalosti v této oblasti. Test se zaměřuje na různé aspekty udržitelného života, od emisí skleníkových plynů po recyklaci a ochranu přírody.

Odpovězte na dvanáct otázek se třemi možnými odpověďmi a zjistěte, jak dobře se orientujete v této důležité problematice. Připraveni? Začínáme.

test: udržitelný život – jak jste na tom se znalostmi?

Odpovězte na dvanáct otázek se třemi možnými odpověďmi a zjistěte, jak dobře se orientujete v této důležité problematice. Připraveni? Začínáme.

1. Co znamená pojem “greenwashing”?

a. ekologické mytí nádobí bez konvenčních přípravků
b. aktivity firem, které se snaží přesvědčit veřejnost, že produkt či služba jsou šetrnější k přírodě a životnímu prostředí, než reálně jsou.
c. možnost doplnit si v drogerii bezobalové mycí prostředky pomocí plnicích stanic

2. Co znamená pojem “ekologická stopa”?

a. množství zdrojů, které potřebujeme pro udržení našeho současného životního stylu
b. množství chemikálií, které používáme v domácnosti
c. množství potravin, které nakupujeme každý týden

3. Co je to “zero waste”?

a. metoda snižování produkce odpadu tím, že se snažíme produkovat co nejvíce recyklovatelných materiálů
b. filozofie a životní styl, který se snaží minimalizovat produkci odpadu a úplně eliminovat odpad, který nelze recyklovat
c. název pro ekologicky šetrnou značku domácích potřeb

4. Co znamená pojem “kruhové hospodářství”?

a. ekonomický systém, který se snaží minimalizovat produkci odpadu tím, že se snažíme využít co nejvíce recyklovatelných materiálů
b. filozofie a životní styl, který se snaží minimalizovat produkci odpadu a úplně eliminovat odpad, který nelze recyklovat
c. hospodářský systém, který se snaží udržovat zdroje v uzavřeném cyklu a minimalizovat tak produkci odpadu

5. Co znamená pojem “zelená energie”?

a. energie, která je získávána z fosilních paliv, jako je ropa a uhlí
b. energie, která je získávána z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely, větrné turbíny a hydroelektrárny
c. energie, která je získávána z jaderných elektráren

6. Co znamená pojem “ozonová díra”?

a. místo v ozonové vrstvě, které způsobuje, že se sluneční záření dostává na Zemi
b. úbytek ozonu v ozonové vrstvě, který umožňuje větší množství ultrafialového záření, aby proniklo na Zemi
c. přítomnost velkého množství ozonu v atmosféře, což způsobuje globální oteplování

7. Co je to “karbonová stopa”?

a. množství oxidu uhličitého, které se produkuje při spalování fosilních paliv
b. množství fosilních paliv, které se používají k výrobě energie
c. množství skleníkových plynů, které se produkuje při lidských aktivitách, jako je například doprava a výroba

8. Co znamená pojem “ekoaktivista”?

a. osoba, která je členem politické strany Strana Zelených
b. osoba, která se snaží o minimalizaci svého dopadu na životní prostředí tím, že mění své každodenní návyky
c. osoba, která se účastní protestů a demonstrací za ochranu životního prostředí

9. Co je to “degradace půdy”?

a. znehodnocení půdy v důsledku nadměrného používání hnojiv a pesticidů
b. ztráta úrodnosti půdy kvůli erozi, používání špatných zemědělských postupů a změnám klimatu
c. znečištění půdy těžkými kovy a jinými toxickými látkami

10. Co znamená pojem “recyklace”?

a. proces, při kterém se vyřazené produkty, odpad nebo jeho části opětovně využívají podobným nebo jiným způsobem
b. proces, při kterém jsou výrobky vypáleny až na popel a ten je pak použit jako hnojivo
c. proces, při kterém jsou výrobky zničeny, aby se z nich získala energie pro další použití

11. Co znamená pojem “organické zemědělství”?

a. zemědělský systém, který se zaměřuje na používání syntetických hnojiv a pesticidů pro zvýšení výnosů
b. zemědělský systém, který využívá geneticky modifikované plodiny pro zvýšení produkce
c. zemědělský systém, který minimalizuje používání syntetických hnojiv a pesticidů a dává důraz na udržitelné zemědělské postupy

12. Co je to “divoká příroda”?

a. přírodní prostředí, které je nedotčené lidskou činností a není do něj zasahováno člověkem
b. přírodní prostředí, ve kterém se vyskytují nebezpečné a agresivní živočišné druhy
c. přírodní prostředí, které je charakterizováno exotickou a neobvyklou flórou a faunou

test: udržitelný život – jak jste na tom se znalostmi?

Správné odpovědi:

1b, 2a, 3b, 4c, 5b, 6a, 7c, 8c, 9b, 10a, 11c, 12a

Jak jste na tom? Pokud jste dosáhli alespoň 8 bodů, můžete si gratulovat, v oblasti ekologie a udržitelnosti se vyznáte dobře.

Nedosáhli jste ani poloviny? Doporučujeme si v této oblasti rozšířit obzory a zařadit udržitelnost do denního života. Jak? Můžete začít s:

  • tříděním odpadu,
  • šetřením vody v domácnosti,
  • nakupováním,
  • ekologických prostředků na úklid,
  • využíváním více MHD a jízdních kol než vlastního auta,
  • nakupováním bezobalových potravin.